KAN 6 - Kenneth Funakoshi Shotokan Katas 4 - Kanku Sho, Bassai Sho, Jitte, Chintei & Tekki Sandan - 60mins

KAN 5 - Kenneth Funakoshi Shotokan Katas 4

£8.00Price